Език & Валута:
/ BGN
Език
Валута
 • USD
 • BGN
0
Език & Валута:
/ BGN
Език
Валута
 • USD
 • BGN
 •      

Защита на личните данни

Ние зачитаме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва. Това изявление е достъпно от нашата начална страница и от най-отдолу на всяка страница на този сайт.
Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.
Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:
 • помогнем при попълване на поръчка;
 • информираме отностно продукти или услуги;
 • да предоставим услуги и поддръжка;
 • известим за нови услуги или други ползи;
 • предоставим персонализирани промоционални оферти;
 • изберем съдържание което да Ви бъде показано;


       ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ„Ведра Фармаси“ ЕООД е юридическо лице, учредено и осъществяващо дейност съгласно Търговския закон, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 206313044, седалище и адрес на управление: гр. София”, бул. Джеймс Баучер № 71.

„Ведра Фармаси“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и  Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (Наредба №1).

Целта на настоящата Политика за поверителност е да Ви информираме какви лични данни обработва Дружеството, по какъв начин ги събира и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права като клиенти, доставчици и партньори относно обработваните лични данни и как можете да ги упражните.


За целите на настоящата Политика за поверителност понятията по-долу имат следното значение:

„Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до клиентите (физически лица и физическите лица, представляващи юридическите) на Дружеството, както и тази, свързана с нейните служители, които са идентифицирани или чрез която същите могат да бъдат идентифицирани пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

„Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване и др.).

„Администратор на лични данни” е „Ведра Фармаси“ ЕООД, което самостоятелно или чрез възлагане на друго лице обработва лични данни.

„Специфични признаци” са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

„Съгласие на физическо лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

„Субект на данни“- физическо лице, чиито данни се обработват.


Принципи при обработване на личните данни

Спазване разпоредбите на Регламента: Политиката за поверителност има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно: Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно: Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни: Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите търговски нужди.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни: Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

1. са предвидени в закон;

2. са нужни за изпълняване на договор;

3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални: Дружеството осигурява обработването на личните данни да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица: Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време: Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

1. нужно по закон;

2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка в онлайн магазина) и отговорността по него;

3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или

4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,

            след което те се унищожават без излишно забавяне.

            Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.


Цел на политиката по управление на личните данни

„Ведра Фармаси“ ЕООД обработва лични данни със следните цели: 

 • установяване на самоличността на клиента/доставчика/партньора през всички етапи на комуникация
 • управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти, които предоставя Ведра Фармаси ЕООД;
 • за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;
 • изпращане на поръчаните продукти с куриерски услуги до клиента;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от Ведра Фармаси ЕООД;
 • изпълнение на договорени услуги към клиенти от страна на „Ведра Фармаси“ ЕООД и нейни доставчици и подизпълнители, като обработването на лични данни е част от този процес
 • оценка и измерване на ефективността от рекламите на Ведра Фармаси ЕООД, както и за да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;
 • проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите;
 • доставяне на персонализирано рекламно съдържание до потребителите в интернет и социалните мрежи;

„Ведра Фармаси“ ЕООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:

 • задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

Видове обработвани от „Ведра Фармаси“ ЕООД лични данни:

 • трите имена, постоянен адрес;
 • данни, свързани с електронни съобщителни услуги;
 • данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;
 • информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания;
 • друга обратна връзка, получена от клиентите;
 • лични данни за контакт: адрес за контакт и информация за контакт (имейл, телефонен номер) във връзка с използването на куриерска услуга за доставка на поръчаните продукти;
 • лични данни, свързани с игри или промоции, организирани от „Ведра Фармаси“ ЕООД във връзка с провеждането на съответната активност и идентифициране на участниците и победителите и получаване на наградите;
 • маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които предоставяме;
 • номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към и от „Ведра Фармаси“ ЕООД;
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Ведра Фармаси“ ЕООД за идентификация на клиенти;
 • данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;
 • информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме личните данни и описаните други данни за предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор или да изпълним поръчка за продукт.

За посещението на нашия сайт не е необходима форма на регистрация, което ви дава възможност да го посещавате без да ни информирате кой сте. За да отговорим на Ваши запитвания през контактните форми може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени услуги или части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви. 

Също така, за да направите поръчка в нашия онлайн магазин Вие ще трябва да направите регистрация в сайта или да впишете нужните лични данни, тъй като без тях не е възможно да бъде изпълнена въпросната поръчка. 

Съгласие за предоставяне на лични данни:

Чрез акта на регистриране на потребителски акаунт, потвърждение на вече съществуваща регистрация или чрез натискане на бутон „съгласен съм с общите условия” ще се счита, че потребителят е дал своето изрично писмено съгласие за обработване и трансфер на неговите лични данни за следните конкретни цели:


 • Получаване на неперсонализирана реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по e-mail, поща или чрез смс/ Viber съобщение;
 • Получаване на електронни нотификации за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по e-mail, Viber или друг подходящ електронен път;
 • Получаване на персонализирана реклама по имейл, поща или вайбър. Персонализацията се извършва чрез оценка на данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта. 

Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Ведра Фармаси“ ЕООД. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Ведра Фармаси“ ЕООД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Оттеглянето на личните данни може да доведе до невъзможност за извършване на някои или всички услуги, предоставяни от Ведра Фармаси ЕООД. За всяко оттегляне на лични данни субектът ще бъде уведомен до какви последици може да доведе неговото действие. В случай на електронен директен маркетинг ще Ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон.

За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми „Ведра Фармаси“ ЕООД чрез публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни. В съобщението до нас посочете наименованието на уебсайта, на който сте предоставили информацията, както и конкретната информация, която бихте искали да коригираме, актуализираме или заличим, заедно с надлежна идентификация на самоличността Ви. 

Заличаване на лични данни

„Ведра Фармаси“ ЕООД прекратява използването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години).

При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Обработка на лични данни

„Ведра Фармаси“ ЕООД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на поръчки, оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързани с наш легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите от нас продукти към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват. Боравене с лични данни се налага и при желание на потребител да участва в игра, да получи консултация или да зададе въпрос чрез контактните форми на сайтовете и чрез страниците в социалните мрежи на Ведра Интернешънъл и на представяните от компанията продукти. 

Възможна е обработка на лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни - например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. 

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори „Ведра Фармаси“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики.

Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Възможност за предаване на лични данни на трети лица

„Ведра Фармаси“ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Лични данни „Ведра Фармаси“ ЕООД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;
 • лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на „Ведра Фармаси“ ЕООД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите;
 • инсталатори - за инсталация или поддръжка на устройства на територията или за „Ведра Фармаси“ АД;
 • органи, институции и лица, на които „Ведра Фармаси“ ЕООД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;
 • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
 • банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на „Ведра Фармаси“ ЕООД;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Посещение на интернет страницата на „Ведра Фармаси“ ЕООД.

При посещението на нашата уеб страница се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

 • Типа / версията на браузъра
 • Използваната операционна система
 • Referrer URL (посетената преди това страница)
 • Името на хоста на компютъра, от който се извършва достъпа (IP адреса)
 • Часа на заявката към сървъра

Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни в сайта си и свързаните сайтове „Ведра Фармаси“ ЕООД използва бисквитки, за да оформи търговски и други по-добри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин. „Бисквитката“ (буквален превод от английски на cookie) е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт, за персонализация на сайта (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на „Ведра Фармаси“ ЕООД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашите уеб страници.

Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на „Ведра Фармаси“ ЕООД и представляваните от компанията продукти използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Чрез „Google Analytics“  се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и неговите източници и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта/уебсайтовете ни. 

Генерираната от бисквитките информация относно Вашето ползване на сайтовете на Ведра Фармаси ЕООД, включително IP адреса Ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки и предадена до сървъри на Google в Съединените щати. 

Google използва създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайтовете и изготвяне на справки относно активността на уебсайтовете, като предоставя на Ведра Интернешънъл тези справки с цел анализ и оптимизация на трафика, както и с цел анализ и подобряване на съдържанието на сайтовете на компанията и доставяне на повече полезна информация до потребителя.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. 

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви, като свалите и инсталирате безплатния софтуер Opt-out Browser Add-on, достъпен на адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайтовете ни.

С ползването на уебсайтовете ни Вие се съгласявате с обработването на личните данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

В сайта на „Ведра Фармаси“ ЕООД са включени и приставките на Facebook Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона "Споделяне", докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.


Статистически проучвания и анализи, ретаргетинг

Сайтът/сайтовете на „Ведра Фармаси“ ЕООД може да съдържат еднопикселен файл или интернет таг (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „pixel” „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“ ), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Възможно е тези тагове да бъдат внедрени и чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Така се събира техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация служи за разпознаване на навиците на потребителите за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им, както и за така наречения „ретаргетинг“ или възможността да се показва подходящо съдържание в интернет или социалните мрежи на потребители, които са посетили сайта или са извършили определено действие на него. Така потребителите могат да получат персонализирани специално за тях рекламни предложения за нашите продукти или услуги докато сърфират в интернет.

Информацията се използва също така и за измерване на ефективността на рекламни кампании (например колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана). 

„Ведра Фармаси“ ЕООД използва следните инструменти за ретаргетинг:

Facebook Customer Audience и Facebook Pixel

Facebook Custom Audience и Facebook Pixel са продукти на Facebook Ireland Ltd., Хановер Рийч, 5-7 Хановер Куей, Дъблин 2, Ирландия. Сайтът на Ведра Фармаси ЕООД може да използва Facebook Pixel, който създава директна връзка със сървърите на Facebook. Facebook приписва тази информация на личния Ви Facebook профил, ако имате такъв профил и ако сте влезли в него. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Facebook Custom Audience’/’Facebook Pixel’, тази информация също се свързва с личния Ви профил. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

Google AdWords User Lists и Google Dynamic Remarketing

Google AdWords User Lists и Google Dynamic Remarketing са продукти на Google Ireland Ltd, Гордън Хаус, Бароу Стрийт, Дъблин 4, Ирландия. Сайтът на Ведра Фармаси ЕООД може да използва Google Pixel и други Google инструменти, които създават директна връзка със сървърите на Google и фактът, че сте посетили нашата страница, се предава към сървъра на Google, който свързва тази информация с индивидуален идентификационен номер, който се записва на Вашето крайно устройство под формата на бисквитка или се предоставя от Вашето крайно устройство. Ако посещавате и други страници, които използват ‘Google AdWords User Lists’/’Google Dynamic Remarketing’, тази информация също се свързва с личния Ви идентификационен номер. Ние не можем да видим какви други уебсайтове посещавате. 

Може да деактивирате персонализираното рекламиране и директно през рекламните мрежи. За повече информация, моля посетете директно страниците на  Google и Facebook.

Ако искате повече информация относно уеб таговете и бисквитките, свързани с онлайн рекламирането, или да изключите функцията за събиране на тази информация от трето лице, посетете уебсайта на Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org.


Сигурност

За съжаление, преносът на информация по интернет никога не е 100% сигурен, така че не можем да гарантираме в абсолютно пълна степен сигурността на данните, изпратени към нашия сайт по интернет.

Въпреки това, използваме технически и организационни мерки, за да защитим нашия уеб сайт от загуба, унищожаване, достъп, модификация или дистрибуция на данни от неупълномощени лица. Сайтът на „Ведра Фармаси“ ЕООД използва SSL-система (Secure Socket Layer) за сигурност при трансфера на данни. Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане. Това, че данните Ви се предават кодирано, може да разберете от изображението на катинарче в статус-линия на Вашия браузър непосредствено преди името на сайта ни.

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация:

Субектите на лични данни има право да поискат:

 • информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
 • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
 • информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация.

Право на корекция:

В случай, че „Ведра Фармаси“ ЕООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време:

 • да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
 • да изискват уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.

Право на възражение:

По всяко време субектите на лични данни имат право да:

 • възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;
 • възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.

Право на жалба:

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

 • email: privacy@vedrainternational.eu
 • телефон:        02 434 1284
 • адрес:  София, ПК 1407, бул. Джеймс Баучър 71
 • Лице за контакт: Цветомира Божилова


Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

            В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: www.cpdp.bg
 • Телефон: 02 / 91-53-518


В случай, че субектът на личните данни сметне, че „Ведра Фармаси“ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.

Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. „Ведра Фармаси“ ЕООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява Ведра Интернешънъл АД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението „Ведра Фармаси“ ЕООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.

Линкове към други сайтове

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е на сайта на „Ведра Фармаси“ ЕООД да бъдат публикувани линкове към уебсайтове на трети лица, за които компанията е преценила, че може да представляват интерес за посетителите. Поради естеството на интернет пространството, „Ведра Фармаси“ ЕООД не може да гарантира за стандартите за поверителност на уебсайтове на трети лица, към които се дадени линкове, или да отговаря за съдържанието на тези сайтове. Съответно настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на „Ведра Фармаси“ ЕООД. 

Ограничаване на отговорността

„Ведра Фармаси“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставените от потребителите лични данни и не прави проверки за достоверността им и за действителната идентичност на лицата, които правят поръчки или се регистрират на сайта. Във всички случаи на съмнения за измама или злоупотреба, моля да ни уведомите незабавно. 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 29/11/2021 г.

Най-продавани

 • ОМНИ БИОТИК ИМУНД табл. за смучене х 30

  Цена: 37.50лв.
  Каталожна цена: 56.76лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 37.50лв.
  Каталожна цена: 56.76лв.
  Отстъпка: 19.26лв. (33.93%)
 • ОМНИ БИОТИК ХЕТОКС ЛАЙТ х 30

  -23%
  Цена: 69.00лв.
  Каталожна цена: 89.76лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 69.00лв.
  Каталожна цена: 89.76лв.
  Отстъпка: 20.76лв. (23.13%)
 • ХуПаВир 6гр. х 20

  Цена: 54.00лв.
  Каталожна цена: 76.70лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 54.00лв.
  Каталожна цена: 76.70лв.
  Отстъпка: 22.70лв. (29.60%)
 • ОМНИ БИОТИК PANDA САШЕТИ 3Г. Х30

  Цена: 64.00лв.
  Каталожна цена: 89.76лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 64.00лв.
  Каталожна цена: 89.76лв.
  Отстъпка: 25.76лв. (28.70%)