Език & Валута:
/ BGN
Език
Валута
 • USD
 • BGN
0
Език & Валута:
/ BGN
Език
Валута
 • USD
 • BGN
 •      

Общи условия

 

Продажбата на Лекарствени продукти от www.vedrashop.bg  на лица под 18 (осемнадесет) години е строго забранена! 

 

Моля, да се запознаете със съдържанието на Общите условия за ползване на интернет страница: www.vedrashop.bg  , преди да продължите ползването й.  

            

В случай, че не сте съгласни с някои от клаузите, съдържащи се в настоящите Общи условия, ще помолим да преустановите ползването на  www.vedrashop.bg за извършване на покупки!

 

 

Общи условия  за  ползване на интернет страница: www.vedrashop.bg  

от физически лица - потребители/клиенти.

 

 

1. ЦЕЛИ И ОБХВАТ

 

Интернет страницата: www.vedrashop.bg  е създадена от „Ведра Фармаси“ ЕООД с цел по-бърз и лесен достъп на Потребителя до предлаганите от Доставчика стоки чрез извършване на онлайн покупки-продажби.

 

Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да регламентират взаимоотношенията между Доставчика: „Ведра Фармаси“ ЕООД чрез интернет страница:  www.vedrashop.bg наричана по-долу за краткост „Ведра шоп“ и  ползвателите й - Потребителите, купувачи на стоки, посредством договор от разстояние, сключен между страните при установен ред и начин. 

 

Потребителят може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите през Ведра шоп стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Потребителят декларира, че е съгласен и запознат със следната информация:

 

 • ДАННИ НА ДОСТАВЧИКА;
 • ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ;
 • ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ;
 • ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУЛНАТА СОБСТВЕНОСТТ;
 • СТОКА, ЦЕНА, ПОРЪЧКА;
 • НАЧИНИ НА ДОСТАВКА;
 • НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ;
 • РЕКЛАМАЦИЯ, ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА;
 • КОНТАКТ- НАДЗОРНИ ОРГАНИ;
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

В случай, че Потребителят не се съгласни или не е съгласен с някоя или някои от клаузи, съдържащи се в настоящите Общи условия, то той следва да  преустановите по-нататъшното ползването на Ведра шоп  за извършване на покупки.

 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА   

Ведра Фармаси“ ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 206313044, и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, ет. 1, представлявано от Цветомира Божилова.      Дружеството притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти, с изключение на приготвени по магистрална и фармакопейна рецептура в обекта на дружеството, находящ се на адрес:  гр. София 1407, кв. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 71, м-н 7, с ръководител маг. фарм. Надежда Чаушева, Удостоверение № АП-2202003504-В1 / 18.10.2023г. , издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата на Република България. 

 

„Ведра Фармаси“ ЕООД е администратор на лични данни по реда на Регламент (ЕС) № 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

 

www.vedrashop.bg  е регистриран в регистъра за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти по интернет – СЛ-111/23.12.2021г. от Изпълнителна Агенция по лекарствата.

 

www.vedrashop.bg  е собственост на „Ведра Фармаси“ ЕООД и по-нататък ще се нарича за краткост “Ведра шоп”. 

 

 

3. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

„Ведра Фармаси“ ЕООД полага всички усилия, за да поддържа на интернет страницата си вярна, точна и актуална информация, но не може да гарантира точността и пълнотата на предоставената информация, не изключва възможност инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски, грешки или неточности, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

 

„Ведра Фармаси“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Ведра шоп.

 

Цялата информация на Ведра шоп се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Ведра Фармаси“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

„Ведра Фармаси“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки към интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването на Ведра шоп. 

            

„Ведра Фармаси“ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Ведра шоп.
            

„Ведра Фармаси“ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Ведра шоп.

            

Използването на услугите на Ведра шоп може да бъде извършвано единствено за лични, нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за Доставчика, нито последиците от това.

            

„Ведра Фармаси“ ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на Ведра шоп без прекъсване или без възникване на грешки, както и не гарантира непрекъснатата активност на всички нейни функционалности.

            

Ведра Фармаси“ ЕООД не продава чрез Ведра шоп лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. 

            

В случай на нередности, молим незабавно да сигнализирайте на e-mail: vedrapharmacy@vedrainternational.eu, за да предприемем съответните мерки за тяхното отстраняване!

 

 

4. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„Ведра Фармаси“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), който сам определя целите и средствата за обработване на личните данни. Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. Събраните личните данни се използват единствено за идентификация на достъпа до Ведра шоп или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите търговски нужди. Дружеството спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни –„чувствителни данни“- съгласно чл.9, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном), като изключения се допускат само в случаите, предвидени в чл.9, §2 от Регламент (ЕС) 2016/679. Личните данни не се предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените от закона случаи. За осигуряване на адекватна защита на личните данни на своите клиенти и партньори, “Ведра Фармаси“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики.

 

 

5. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

      

Съдържанието във Ведра шоп, в т.ч. не само лога, изображения, таблици, графики, информация, марки, данни, снимков материал и др. е собственост на „Ведра Фармаси ЕООД“ и/или на неговите партньори и доставчици, и е предмет на защита на действащото законодателство. Използване на съдържанието или части от него може да стане единствено и само с изричното писмено съгласие от страна на „Ведра Фармаси“ ЕООД и/или на неговите партньори доставчици. Всяко неупълномощено разпространение, възпроизвеждане, копиране и/или коригиране под каквато и да е форма ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони

 

 

6. СТОКА, ЦЕНА, ПОРЪЧКА

            

Ведра шоп предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Ведра шоп предоставя избор на стоки от международни търговски марки с детайлно описание и снимков материал. Стоките, които се предлагат за продажба са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка. Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му. Възможно е да съществуват разлики в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена.

            

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата, на който и да е от продуктите от Ведра шоп, както и при възникване на каквито и да е въпроси свързани с Вашето здраве и/или при здравословни проблеми, моля консултирайте се с личен лекар или фармацевт. „Ведра Фармаси“ ЕООД не препоръчва самолечение !

            

Посочените продажни цени са в български левове, крайни, с включен ДДС и всички други данъци и такси. Пощенските и транспортни разходи, свързани с доставката се начисляват допълнително.

            

Ведра шоп приема поръчки 24 (двадесет и четири) часа в денонощието 7 (седем) дни в седмицата. Потребителят може да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите през Ведра шоп стоки само след регистрация и изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Поръчките се осъществят след добавяне на избраните продукти в кошницата и приемане на настоящите Общи условия. 

            

Обработката на поръчките е в работен ден, от понеделник до петък, от 10:00 до 18:00 ч. 

 

 

7. НАЧИНИ НА ДОСТАВКА

            

Ведра Фармаси” ЕООД използва услугите на куриерска фирма Еконт за доставка на всички поръчаните стоки. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят приема и се съгласява и с условията за доставка. 

            

„Ведра Фармаси“ ЕООД извършва доставка на поръчани продукти само за територията на Република България, като поръчката се доставя по един от следните начини, по избор на клиента:

 

• Доставка до адрес, посочен от клиента;

• Доставка до офис на куриерска фирма Еконт. 

            

Срокът за изпълнение на поръчка е до 2 работни дни. /не важи при натоварени кампании и празнични дни/ 

            

При направени поръчки до 14:00 часа в работен ден, доставката ще бъде в рамките на следващия работен ден. При направени поръчки след 14:00 часа в работен ден или в събота/неделя/празнични дни – доставката ще бъде в рамките на 2 работни дни. 

            

Възможно е удължаване срока на доставка поради временна липса на поръчан от вас продукт или недостатъчната му наличност за изпълнение на заявеното от вас количество, както и при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка. В такива случаи наш представител ще се свържем с Вас за допълнителни уточнения.

            

Моля имайте предвид, че може да има забавяне в разноса на пратки от куриерската фирма, което може да е в резултат на лоши метеорологични условия, технически проблеми, обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и други фактори.

           

Поръчка, неполучена до 14 (четиринадесет)  дни от датата на доставка в аптеката, се анулира и връща обратно на склад във “Ведра Фармаси” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване.

 

 

УСЛОВИЯ

ТЕГЛО

Цена на доставка 

до офис на Еконт

Цена на доставка 

до адрес

Покупка на стойност над 50 лв. с ДДС

Независимо от теглото

Безплатна

Безплатна

ЦЕНА НА ДОСТАВКА 

до 2 кг.

3,90 лв.*

4,90 лв.*

ЦЕНА НА ДОСТАВКА  

над 2 до 5 кг.

4,90 лв.*

6,90 лв.*

 

*Посочените цени са в лева за един брой с включен ДДС и с включена такса Пътни условия.

 

          

8. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

          

Плащането на заявени продукти по стандартна заявка може да се извърши по един от следните начини:

 • Наложен платеж, при получаване на стоката;
 • С кредитна/дебитна карта;

 

9. РЕКЛАМАЦИЯ, ВРЪЩАНЕ, ЗАМЯНА

            

В случай, че поръчката е заявена до офис на Еконт, Клиентът разполага със срок от 7 (седем) дни от датата на доставка, за да я получи. 

            

Неполучена в този срок поръчка се анулира и се връща обратно на склад във „Ведра Фармаси” ЕООД, а платената за поръчката сума не подлежи на възстановяване. 

           

„Ведра Фармаси” ЕООД има право да не достави част или всички поръчани продукти, както и да забави доставка, по различни обективни причини, включително, но не само поради  изчерпване на складови наличности, грешен/непълен адрес за доставка или телефон за връзка с Клиент, при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка и др., за което уведомява Клиента чрез  комуникация по телефон или имейл.

            

„Ведра Фармаси” ЕООД не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на „Ведра Фармаси” ЕООД в този случай е да върне предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

            

„Ведра Фармаси” ЕООД  се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

            

По отношение на предлаганите продукти е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

            

Потребителят има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. 

 

            

Правото за връщане на закупени продукти НЕ ВАЖИ за лекарствени продукти и медицински изделия!

 

            

При изпълнение условията за връщане, „Ведра Фармаси“ ЕООД възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

            

Потребителят има право да се откаже от сключения Договор за покупка от разстояние, без да посочва причини за това и без да дължи обезщетение или неустойка, в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да уведоми по недвусмислен начин „Ведра Фармаси” ЕООД  за решението си за отказ от Договора преди изтичане на 14-дневния срок.

            

Отказът може да бъде направен чрез изпращане на стандартен формуляр за отказ на адрес гр. София 1407, Бул. „Джеймс Баучер“ № 71, Етаж 1

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от Договора)

 

До 

маг. фар. Надежда Чаушева,

Ръководител Аптека,

„Ведра Фармаси” ЕООД,

Бул.„Джеймс Баучер“ № 71, Етаж 1

 

 

            С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен Договор за покупка на следните стоки:

 

Поръчано на*/получено на*

Име на потребителя/ите

Адрес на потребителя/ите

 

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

 

 

            

Във всички случаи на отказ, Потребителят трябва да изпрати по куриер за своя сметка стоката обратно на “Ведра Фармаси” ЕООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати обратно преди изтичането на 14-дневния срок. 

            

Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, “Ведра Фармаси” ЕООД възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесе) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от Договора. 

            

Възстановяването на платените суми се извършва със същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство. 

            

В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост, неизползвана и с пълна окомплектовка, ако има такава. При неизпълнение на тези условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и да не възстанови сумата, платена от Потребителя. 

            

Във всички случаи на разваляне на договорните взаимоотношения между Доставчик и Клиент, „Ведра Фармаси“ ЕООД гарантира спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679", и на Закона за защита на личните данни.

 

            

Правото за връщане на закупени продукти НЕ ВАЖИ за лекарствени продукти и медицински изделия!

 

 

10. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

            

Потребителят има правото да върне продукт за негова сметка, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си неразпечатана опаковка. 

            

При изпълнение условията за връщане, „Ведра Фармаси“ ЕООД възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване и проверка. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

            

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

            

Правото за връщане на закупени продукти НЕ ВАЖИ за лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно чл. 46, т.2 на Закона за защита на потребителите.

 

 

11. НАДЗОРНИ ОРГАНИ 

 

Изпълнителна агенция по лекарствата

Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8

тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

e-mail: bda@bda.bg

Уебсайт: www.bda.bg

 

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уебсайт: www.kzp.bg

 

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2,

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: cpcadmin@cpc.bg

Уебсайт: www.cpc.bg

 

 

12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

            

„Ведра Фармаси” ЕООД  може да променя и допълва по всяко време настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от публикуването им на Ведра шоп и стават задължителни за всички потребители на интернет страницата от момента на публикуването им.

 

 

Нови продукти

Най-продавани

 • ОМНИ БИОТИК ИМУНД табл. за смучене х 30

  Цена: 37.50лв.
  Каталожна цена: 55.44лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 37.50лв.
  Каталожна цена: 55.44лв.
  Отстъпка: 17.94лв. (32.36%)
 • ОМНИ БИОТИК ХЕТОКС ЛАЙТ х 30

  -22%
  Цена: 69.00лв.
  Каталожна цена: 88.60лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 69.00лв.
  Каталожна цена: 88.60лв.
  Отстъпка: 19.60лв. (22.12%)
 • ОМНИ БИОТИК PANDA САШЕТИ 3Г. Х30

  Цена: 64.00лв.
  Каталожна цена: 83.16лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 64.00лв.
  Каталожна цена: 83.16лв.
  Отстъпка: 19.16лв. (23.04%)
 • ХуПаВир 6гр. х 20

  Цена: 54.00лв.
  Каталожна цена: 76.70лв.
  виж отстъпката
  Отстъпки за вас
  Цена: 54.00лв.
  Каталожна цена: 76.70лв.
  Отстъпка: 22.70лв. (29.60%)